LIDÉ V ORGANIZACI A ZAMĚSTNANCI


Zakladateli obecně prospěšné společnosti se během transformace organizace v roce 2013 stali tehdejší členové výkonného výboru občanského sdružení. Zakladatelé jmenují členy správní a dozorčí rady a mají vůči nim kontrolní pravomoc.

Nejvyšším orgánem spoelčnosti je správní rada. Správní rada projednává zásadní otázky rozvoje organizace a ekonomické, investiční a organizační úkoly.  Schvaluje rozpočet společnosti, řádnou a mimořádnou účetní závěrku, výroční zprávu společnosti a předměty obecně prospěšných služeb a doplňkových činností.  V kompetenci správní rady je jmenování ředitele společnosti do funkce.

Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada, která přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku, výroční zprávu společnosti a dohlíží na to, že společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací listinou.

Výkonným orgánem společnosti je její ředitel. Ředitel řídí a kontroluje činnost organizace a činí úkony v pracovněprávních vztazích. Odpovídá za realizaci rozhodnutí správní rady, podílí se na formulaci dlouhodobé strategie společnosti a připravuje plán práce a rozpočet na přislušné finanční období. Je statutárním zástupcem organizace.

Image

Současný pracovní tým společnosti je složen z vedoucího osobní asistence, sociální pracovnice, třech dispečerů osobní asistence, jedenácti pracovníků v sociálních službách (osobních asistentů) a provozní motomedu (v přepočtu na celé pracovní úvazky 12,2). Externě spolupracujeme s hlavním účetním, pomocnou účetní a třemi supervizory.

 

 

KDO CO ZE ZAMĚSTNANCŮ DĚLÁ?

Vedoucí osobní asistence zodpovídá za provoz služby, dohlíží na organizaci práce a hodnotí kvalitu služby. Poskytuje metodickou podporu ostatním pracovníkům a dbá na jejich rozvoj. Jedná se zájemci o službu, uzavírá smlouvy o jejím poskytování a poskytuje základní sociální poradenství. V případě potřeby zajišťuje přímou péči klientům. V jeho kompetenci je řešení stížností či připomínek.

Vedoucí dále zajišťuje zpracování a podání žádostí a výkazů pro státní orgány nebo třetí osoby a spolupracuje se státními orgány na úrovni místní a krajské samosprávy. Zajišťuje aktualizaci údajů v registru poskytovatelů sociálních služeb a v členských organizacích a organizuje doplňkové činnosti.

Sociální pracovník spolupracuje s vedoucím pracovníkem, poskytuje metodickou podporu svým podřízeným a zajišťuje vybranou administrativní agendu, mimo jiné vybírání úhrad za služby. Jedná se zájemci o službu a poskytuje základní sociální poradenství. V případě potřeby zajišťuje přímou péči klientům. Ve spolupráci s osobními asistenty je v jeho kompetenci realizace individuálního plánování.

Dispečer osobní asistence koordinuje průběh služby a pracovníky v přímé péči a zodpovídá za vedení záznamů o službě v písemné i elektronické podobě. V jeho kompetenci je evidence a přijímání požadavků klientů služby. S nadřízenými spolupracuje při hodnocení kvality služby a zaměstnanců. Zajišťuje výpůjčky kompenzačních pomůcek.

Pracovník v sociálních službách vykonává přímou obslužnou péči spojenou s přímým kontaktem s osobami s tělesným postižením, poskytuje jim například podporu v péči o jejich domácnost, při osobní hygieně nebo při oblékaní. Dále jim zajišťuje pomoc při přesunech, a to jak přímo fyzicky tak manipulací s různými kompenzačními pomůckami. Při realizaci individuálního plánování zastává roli klíčového pracovníka u přidělených uživatelů služby. Může spolupracovat na organizaci doplňkových a fakultativních činností.

Provozní motomedu jako pomocný pracovník zajišťuje rehabilitační cvičení na motomedu.