STÁŽE A PRAXE U NÁS


V rámci služby osobní asistence umožňujeme zájemcům absolvovat jednodenní stáž nebo krátkodobou praxi. Stáže/praxe probíhají vždy na základě smluv a dohod uzavřených přímo se školami, vysílajícími organizacemi nebo s konkrétními zájemci.

Mezi základní pravidla platí, že má naše společnost právo stáž/praxi vždy odmítnout z kapacitních nebo jiných závažných důvodů a že je stáž/praxe poskytována i vykonávána bezplatně. Po absolvování stáže/praxe je vystavováno písemné potvrzení (osvědčení) o absolvování, případně další potřebné dokumenty (např. hodnocení praxe).

Při rozhodování o přijetí na stáž/praxi se vždy přihlíží především k provozním možnostem služby osobní asistence a k počtu jiných stážistů, případně studentů na praxi, se kterými již byla na příslušné období uzavřena jiná dohoda.

Kontaktní osobou odborných stáží a praxí je vedoucí sociální pracovník služby osobní asistence Mgr. Tomáš Drábek, který je zároveň jejich mentorem – zajišťuje jejich průběh, plánuje obsah, domlouvá termíny nebo potvrzuje potřebné dokumenty.

Od zájemců o stáž či praxi očekáváme zodpovědnost, komunikativnost, zájem o vzdělávání se a zájem získání nových informací. Předpokládáme také profesní orientaci na naši cílovou skupinu – osoby s tělesným postižením.

 

EXKURZE


Pro různé zájmové skupiny nabízíme po předchozí dohodě prohlídku našeho zázemí s výkladem. Během exkurze se návštěvníci seznámí s jednotlivými službami, které poskytujeme, tedy osobní asistencí, půjčovnou kompenzačních pomůcek a ostatními doplňkovými činnostmi. Dále jsou předávány informace o naší vizi, poslání a cílové skupině, které pomáháme. Exkurze trvá přibližně 60-75 minut a na závěr prohlídky je možnost vyzkoušet i některé kompenzační pomůcky, například se zkusit projet na mechanickém či elektrickém vozíku.

Exkurzi mohou využít např. organizované skupiny základních škol nebo vyšších a vysokých škol s odborným zaměřením na sociální činnost. Zájemci mohou exkurze dojednávat s vedoucím služby osobní asistence Mgr. Tomášem Drábkem. Počet účastníků exkurze je omezen na maximálně 10 osob. Se členy exkurze se nepodepisuje písemná smlouva. Za exkurzi je účtováno jednorázově 500,- Kč, přičemž se cena nemění podle počtu účastníků.

CO JE PRO NÁS STÁŽ?

Na stáže se zpravidla nahlíží pouze jako na aktivitu určenou výhradně pro absolventy vysokých škol, kteří během své stáže stráví v organizaci delší časový úsek, zpravidla několik měsíců. Takto u nás stáže však neprobíhají. Stáž je pro nás jednodenní intenzivní návštěva v rozsahu 2-8 hodin, s cílem získat základní vhled do naší organizace a služby osobní asistence.

Stáž je určená pro studenty vyšších odborných škol a vysokých škol se zaměřením na sociální práci, dále pracovníkům v sociálních službách zaměstnaných u jiného poskytovatele sociální služby nebo zájemcům o zaměstnání v naší službě.

Stáž pro zaměstnance poskytovatelů jiných sociálních služeb je poskytovány zpravidla jako výměnná v rámci plnění dalšího vzdělávání podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

CO JE PRO NÁS PRAXE?

Praxe probíhají vždy v rámci studia a jsou tedy určené pro studenty vyšších odborných škol a vysokých škol se zaměřením na sociální práci a oblast. Praxe je pro nás krátkodobé docházení do služby, které může probíhat souvisle nebo průběžně, s ohledem na možnosti mentora i praktikanta v celkovém rozsahu 1-3 týdnů.

Cílem praxe je prohloubit studentovi zkušenosti a vědomosti a umožnit mu získat nové informace a praktické dovednosti. Konkrétní náplň praxe je individuálně sjednávána s ohledem na potřeby studenta a možnosti pracoviště.

Pokud budete mít zájem absolvovat praxi v naší organizaci, tak Vás bude čekat vstupní rozhovor, na kterém s mentorem prodiskutujete svou motivaci a obsah praxe. Cílem tohoto rozhovoru je zjištění, zda jste vhodným uchazečem o praxi v naší službě.